Мета, завдання та напрями діяльності Товариства

Метою Товариства є здійснення та захист прав і свобод, суспільних інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використанню їх досягнень для вирішення проблем соціально- економічного, територіального розвитку, оптимізації взаємодії суспільства і природи, геоекології, виховання населення.

 

Основними завданнями Товариства є:

 • реалізація особливого суспільного значення географії в утвердженні державності та забезпеченні територіальної цілісності України, формуванні громадянської позиції, патріотизму, високого рівня освіченості, культурного розвитку та духовності у суспільстві;
 • сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності га координації географічних досліджень, використанню їх результатів у практиці сопіально- економічного розвитку, при вирішенні геоекологічних та інших проблем в Україні;
 • залучення членів Товариства до вивчення природи і суспільства, вирішення географічних наукових і практичних проблем їх взаємодії, виявлення просторових закономірностей;
 • сприяння здійсненню та підвищенню наукової обгрунтованості заходів раціоналізації природокористування, охорони довкілля, розвитку географічного краєзнавства та туризму;
 • сприяння організації та вдосконаленню викладання географічних дисциплін системі позашкільної. загальної середньої, професійно-технічної. вищої та післядипломпої освіти;
 • сприяння зміцненню та підвищенню ефективності міжнародних зв'язків географічних установ та організацій України, утвердженню авторитету української географії на міжнародному рівні;
 • організація надання всебічної допомоги членам Товариства у підвищенні їх наукової та ділової кваліфікації, захист пріоритетності результатів їх досліджень.

Для виконання статутних завдань Товариство у порядку, встановленому законодавством:

 • проводить наукові з'їзди, конференції, семінари та дискусії для обговорення актуальних наукових та прикладних географічних проблем, організовує читання лекцій та інші заходи для поширення географічних знань, приймає участь у визначенні основних напрямів фундаментальних та прикладних географічних та інших наукових досліджень;
 • сприяє встановленню та зміцненню зв'язків географічних установ з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковими, освітніми. проектними т іншими установами та організаціями:
 • звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами питань розвитку наукової та науково-технічної діяльності, географічної науки природознавства, вирішення соціально-економічних та геоекологічних проблем суспільства;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації:
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства, важливих питань державного і суспільного життя;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних дорадчих та інших допоміжних органів, то утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для: проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності, вносить пропозиції щодо включення представників Товариства до складу зазначених органів;

 

 • організовує участь Товариства, його відділів та безпосередньо членів Товариства; у експедиційних дослідженнях, подорожах, що проводяться Товариством, іншими організаціями, в обговоренні результатів відповідних наукових досліджень, проектних рішень. а також підручників, наочних та методичних посібників, у екологічних та інших  експертизах, розроблених за їх результатами пропозицій щодо вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів;
 • бере участь у вивченні, впорядкуванні та впровадженні у широкий вжиток географічної термінології та номенклатури, вирішенні питань щодо географічних назв;
 • вільно поширює інформацію про діяльність Товариства, пропагує свої ідеї та цілі, є співзасновником "Українського географічного журналу", засновує інші засоби масової інформації, видає друковані матеріали, сприяє публікації наукових та науково- популярних праць членів Товариства;
 • сприяє підвищенню кваліфікації членів Товариства, організує для них консультації, навчання, надає допомогу у одержанні та узагальненні необхідної для їх роботи інформації, створює на громадських засадах бібліотеки, географічні клуби, лекторії, музеї;
 • збирає, зберігає, забезпечує наукову обробку географічних матеріалів, що надходять від членів Товариства, формує науковий архів Товариства;
 • сприяє розвитку інтересу до географії серед учнівської та іншої молоді, залучає їх до діяльності Товариства, створює юнацькі та молодіжні географічні клуби, які діють на підставі положення, що затверджується Вченою радою Товариства;
 • укладає з іншими громадськими організаціями та громадськими об'єднаннями на добровільних засадах для реалізації своєї мети угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом;
 • здійснює співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, укладає з ними відповідні угоди, забезпечує участь Товариства у роботі Міжнародного географічного союзу, сприяє участі членів Товариства у роботі міжнародних географічних конгресів та інших заходах з міжнародного співробітництва географів;
 • бере відповідно до закону участь у здійсненні державної регуляторної політики;
 • відзначає членів Товариства та інших осіб шляхом нагородження спеціальними медалями, преміями та почесними грамотами Товариства;
 • представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування.

Товариство є учасником цивільно-правових відносин, може набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, створювати для цього в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові товариства, підприємства), а також організовувати експедиції, утворювати тимчасові наукові колективи, діяльність яких відповідає меті Товариства та сприяє її досягненню.