З'їзд товариства — вищий керівний орган, який організовується Вченою радою і проводиться один раз на чотири роки. У роботі з'їздів беруть участь обрані делегати, доповідачі, а також запрошені гості. До з'їздів видають звіти про роботу, друкують матеріали або тези наукових доповідей, організовують виставки літератури, проводять наукові спеціалізовані екскурсії. Раніше з'їзди відбувались регулярно через кожні 5-6 років. Товариство видало збірники наукових праць до кожного із десяти своїх з'їздів.
   Перший з'їзд Українського географічного товариства відбувся 1964 року в Києві. В його роботі взяло участь 675 чоловік, з них 172 делегати. Крім науковців, вчителів і спеціалістів республіки, були присутні вчені з Москви, Ленінграда і Тбілісі. На пленарних засіданнях обговорювалися перспективи розвитку і розміщення народного господарства України, стан і завдання географічної науки, комплексне використання водних ресурсів, дослідження активного впливу на атмосферні процеси, тематичне картографування території Української республіки, підготовка географічних кадрів у вузах та викладання географії в загальноосвітній школі. Було заслухано доповіді з проблем ландшафтознавства, розвитку продуктивних сил економічних районів республіки, географічних основ районного планування, розміщення населення, раціонального використання природних ресурсів, класифікації форм рельєфу, боротьби з негативними природними процесами, доповіді експедиційних досліджень Чорного моря і Північної Атлантики.
   Другий з'їзд було проведено у 1970 році у Львові. У його роботі взяли участь 590 чоловік (112 делегатів): представники наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, виробничих і проектних установ, географічних товариств республік СРСР. Обговорювалися науково-організаційні питання, доповіді про використання природних ресурсів та розміщення продуктивних сил, про конструктивну географію, наукові основи охорони природи тощо. На з'їзді працювало додатково 5 симпозіумів: теоретико-прикладні питання природно-географічних досліджень, теоретико-прикладні питання економіко-географічних досліджень, проблем комплексного картографування території України, географічні проблеми Українських Карпат і Поділля та методичних питань вищої географічної освіти і шкільної географії.
   Третій з'їзд відбувся у 1975 році в Харкові. У його роботі взяло участь понад 500 чоловік (124 делегати). Працювало 6 секцій: фізичної географії і охорони природи, економічної географії, картографії, геоморфології та палеогеографії, рекреаційної і медичної географії та географічної освіти. На пленарних засіданнях та на секціях обговорювали загалом проблеми прометодологічних основ економічно-географічних досліджень народно-господарського комплексу України, фізико-географічних основ раціонального природокористування і охорони природного середовища України та роль науково-технічного прогресу, шляхи розвитку ландшафтознавства в Україні, комплексне картографування, теоретичні і прикладні питання геоморфології, нові методи географічних досліджень.
   Четвертий з'їзд відбувся у 1980 році у Ворошиловграді. У ньому взяло участь понад 500 чоловік (172 делегати). Важливою темою було обговорення проблем щодо управління соціалістичною економікою і завдань у цьому питанні географічної науки, географічні дослідження регіональних проблем природокористування в Україні, конструктивний напрям у географі, прогнозування і моделювання геосистем тощо. Крім галузевих секцій, на з'їзді працювала секція географічних проблем Донбасу.
   П'ятий з'їзд проходив у 1985 році у Сімферополі. У ньому взяло участь близько 600 чоловік, 214 делегатів від 30 регіональних відділів представляли 8,5 тис. дійсних членів товариства. Основними темами що освітлювались на пленарних засіданнях були: економіко-географічна теорія виробничо-територіального комплексу, теоретико-прикладні проблеми вивчення природно-територіальних комплексів, використання земельних ресурсів, географічних проблем зрошування степів, розробка систем карт з реалізації продовольчої програми. Висвітлювалися питання методології і методики реконструкції палеоландшафтів, вивчення Чорного і Азовського морів, розвитку математичних методів моделювання складних геосистем. Значну увагу приділено методиці стаціонарних географічних досліджень, пропаганді географічних знань і еколого-географічному вихованню.

   Шостий з'їзд відбувся у травні 1990 року в Одесі. На ньому обговорювали фундаментальні і прикладні географічні дослідження, регіональні еколого-географічні проблеми, зокрема Причорномор'я, Чорного і Азовського морів, та питання географічної і екологічної освіти і поширення географічних знань.
   Сьомий з'їзд відбувся у 1995 році в Києві.
   Восьмий з'їзд відбувся у 2000 році в Луцьку.
   Дев'ятий з'їзд відбувся у 2004 році в Чернівцях.
   Десятий з'їзд, ювілейний, урочисто відбувся у 2008 році в м. Києві. Наріжним каменем заходу була тема «Географія в інформаційному суспільстві». Основними темами що висвітлювались на засіданнях були: географія в стратегії розвитку інформаційного суспільства, глобальні зміни та регіональні тенденції в розвитку природних і суспільних процесів, ресурси розвитку і менеджмент територій, гуманізація географії, технології географії, географічне краєзнавство та туризм, освіта та просвіта.
   Одинадцятий з'їзд планувався до проведення 25-29 вересня 2012 року в Дніпропетровську, на базі геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Тематикою з'їзду визначено гасло «Україна: географія цілей та можливостей», планувалося обговорення сучасних проблем географічної науки та освіти, забезпечення сталого розвитку держави, її регіонів, територіальні аспекти розв'язання економічних, соціальних, екологічних та інших проблем. Втім, 13 вересня 2012 р. Вчена рада УГТ прийняла рішення про відкладення строку проведення з'їзду на квітень 2013 р.
З'їзд відбувся 24-26 квітня 2013 р. на базі географічнного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
   Дванадцятий з'їзд відбувся 17-21 травня 2016 року на базі природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Тематикою з'їзду визначено гасло «Українська географія: сучасні виклики». Було ухвалено Резолюцію, в якій відзначено роботу Товариства, визначено пріоритетні напрями наукової та науково-практичної діяльності. Як окремий аспект вказано про неприйнятність виключення географії з переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. З'їзд ухвалив Звернення до керівництва країни з пропозицією переглянути це рішення і забезпечити внесення географії до відповідного переліку як окремої галузі знань.