Українське географічне товариство (УГТ) — всеукраїнська наукова громадська організація вчених, учителів, викладачів, фахівців, студентів в галузі географії та суміжних з нею наук. Створене з метою задоволення та захисту спільних інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використання їх досягнень для вирішення проблем соціально-економічного розвитку, оптимізації взаємодії суспільства і природи, геоекологічному вихованню населення.
          Товариство співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, Національною академією наук України, закладами освіти, науково-дослідними установами, громадськими організаціями в Україні, географічними товариствами іноземних країн, Міжнародним географічним союзом та ін. Організація науковців-географів України веде свій відлік від 13 лютого 1873 року, коли в Києві в колишній Російській імперії було утворено Південно-Західний відділ Руського географічного товариства. Першим головою було обрано Григорія Ґалаґана — юриста, землевласника, громадського діяча, члена державної ради, засновника Колегії Павла Ґалаґана (на честь рано померлого сина). Секретарем і керуючим справами Відділу був уродженець Бориспільщини Павло Чубинський, молодий керівник експедицій, краєзнавець, етнограф, автор слів пісні «Ще не вмерла Україна», що стала основою державного гімну незалежної України. Відділ здійснював наукову програму комплексного вивчення природи та господарства України, зокрема з питань топографії, орографії, гідрології, ґрунтів, клімату, рослинного і тваринного світу, населення та історії поселень, шляхів сполучення, охорони природи тощо. Також досліджувались гуманітарні питання культури, історії, літератури, етнографії, освіти, мови. Відділ розгорнув широку наукову і просвітницьку діяльність, створено бібліотеку (понад 1000 примірників книг), організовано музей (понад 3000 експонатів). Товариство видало два томи «Записок Південно-Західного відділу» (у 1873 та 1874 роках). Південно-Західний відділ на виставці Міжнародного географічного конгресу в Парижі у 1875 році був нагороджений золотою медаллю за «Праці етнографо-статистичної експедіції». Були налагоджені зв'язки з географічними товариствами Франції, Німеччини, Іспанії.
        Активна діяльність товариства з утвердження української самобутності, мови, українських пісень, побуту, звичаїв, детальні описи етнічних українців, досить відмінних від сусідніх народів, на той час суперечила владним «великоруським» ідеям Російської імперії. У 1876 році 7 липня послідувало розпорядження царя, за яким «отдел Географического общества в Києве, в нынешнем его составе был закрыт, и чтобы не могло состояться иначе, как с моего разрешения…». Протягом наступних 40 років в Україні не утворювалося жодного наукового товариства, яке б продовжило справу відділу. Це надовго залишило Україну на узбіччі світового географічного руху. Перші відділення Всесоюзного географічного товариства було засновано в Криму та Чернівцях у 1945 році, в Харкові у 1946, Львові у 1947 році. Український філіал Всесоюзного географічного товариства було офіційно оформлено в січні 1947 року. Утворення Українського географічного товариства відбулося в 1958 році, коли почало функціонувати науково-громадське об'єднання при Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Регулярно стали проводитися з їзди Товариства. За активної участі членів Товариства в Києві було проведено з'їзди Всесоюзного географічного товариства в 1960 і 1985 роках. Товариство було одним із ініціаторів створення трьохтомної «Географічної енциклопедії України» в 1989—1993 роках. Статут оновленого товариства був зареєстрований Міністерством юстиції України 4 червня 1993 року, свідоцтво № 465. У 2016 році на ХІІ з’їзді УГТ прийняті доповнення до Статуту УГТ.

 

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки

 

  1. 1989 року – за цикл монографій  «Геологія шельфу УРСР»:

Гожик Петро Федосійович

кандидат геолого-міне-ралогічних наук, заступник директора Інституту геологічних наук Академії наук УРСР.

 

  1. 1993 року - за цикл монографій «Географічні основи регіонального природокористування в Україні»:

Швебс Генріх Іванович

доктор географічних наук, завідуючий кафедрою Одеського державного університету імені І. І. Мечникова;

Щербань Михайло Ілліч

доктор географічних наук, професор Київського університету Імені Тараса Шевченка;

Шищенко Петро Григорович

член-кореспондент Академії педагогічних наук України, завідуючий кафедрою Київського університету імені Тараса Шевченка;

Пархоменко Галина Орестівна

кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії АН України;

Горленко Інга Олександрівна

доктор географічних наук, завідуюча відділом Інституту географії АН України;

Руденко Леонід Григорович

член-кореспондент Академії наук України, директор Інституту географії АН України;

Маринич Олександр Мефодійович

член-кореспондент Академії наук України, радник дирекції Інституту географії АН України;

Паламарчук Максим Мартинович

академік Академії наук України, радник дирекції Інституту географії АН України.

  1. 2000 року - за цикл робіт «Регіональна океанологія: стан середовища та мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Південного океанів та їх морів»:

Гожик Петро Феодосійович

член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту геологічних наук НАН України.

   
  1. 2004 року за підручник «Землезнавство» К.: Либідь, 2000.-464с.

Багров Микола

 Васильович

 

член-кореспондент Національної академії наук України, ректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

Боков Володимир

Олександрович

доктор географічних наук, завідувач кафедри Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

Черваньов Ігор

Григорович

доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківськогонаціонального університету імені В.Н.Каразіна;

  1. 2005 року – за цикл наукових праць «Розроблення наукових засад і практичних рекомендацій збереження біорізноманіття в контесті сталого розвитку України»

Олещенко В’ячеслав

 Іванович

кандидат географічних наук, перший заступник Керівника Головної державно-правової служби Секретаріату Президента України

  1. 2009 року – робота «Національний атлас України (методологія і практика розробки)»

Палієнко Валентина

Петрівна

доктор географічних наук, заступник директора Інституту географії НАН України

Козаченко Тамара

Іванівна

доктор географічних наук, головний науковий співробітник Інституту географії НАН України

Разов Володимир

 Павлович

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Чабанюк Віктор

 Савович

 

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Бочковська Алла

 Іллівна

 

старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Сосса Ростислав

Іванович

доктор географічних наук, директор державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

Руденко Ірина

Станіславівна

головний редактор – заступник директора державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

Веклич Леся

Максимівна

завідувач редакції державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

  1. 2015 року – за цикл наукових праць «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища»

Гродзинський Михайло

Дмитрович

член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  1. 2017 року – за роботу «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України»

Осадчий Володимир

Іванович

член-кореспондент Національної академії наук України, директор Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

Хільчевський Валентин

Кирилович

доктор географічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Набиванець Юрій

Богданович

кандидат географічних наук, заступник директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України